Regulamin Klubu Best Gym – Karnet Open Online

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych przez klub fitness działającego pod marką Best Gym zlokalizowanego w Łomży ul.AL.Legionów 60B, 18-400 Łomża(dalej: „Klub”).
2. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub (dalej: „Członek Klubu”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu z Ewą Bartkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą Fhu Blanka Ewa
Bartkiewicz, ul.Piłsudskiego 39 , 07-300 Ostrów Mazowiecka , NIP 7591126505, REGON 146140653
3. Potwierdzeniem kupna Karnetu Open Online jest podpisanie przez Członka Klubu zgody na cykliczne pobieranie środków z karty Elavon, wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się oraz przyjęciu do przestrzegania niniejszego Regulaminu Klubu Best Gym.
4. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za uprzednią pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
5.  Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Celem przeprowadzenia prawidłowej identyfikacji Członka
Klubu, obsługa Klubu uprawniona jest do żądania okazania dokumentu tożsamości  (np. dowód osobisty lub paszport). Członek Klubu nie może użyczać lub w jakiejkolwiek innej formie udostępniać swojego imiennego karnetu osobom trzecim, w tym innym Członkom Klubu.
6. Utrata, zagubienie lub zniszczenie przez Członka Klubu imiennego karnetu wiąże się z koniecznością uzyskania duplikatu karnetu. Za wystawienie duplikatu karnetu Członek Klubu zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 20 zł (słownie:DWADZIESCIA złotych).
7.  W Karnecie Open Online obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, jest to Karnet samoodnawialny.
8. Wysokość opłat za Karnet Open Online określa cennik aktualnie obowiązujący w dacie zakupu karnetu Open Online.  Wysokość opłat za Karnet Open Online może być zmieniana. Zmiana wysokości opłat odnosi się do Karnetów zakupionych po dacie zmiany cennika.
9.  Karnet Open Online upoważnia Członka Klubu do nieograniczonego korzystania z usług Klubu w godzinach jego otwarcia
10.  Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11.  Opłaty za karnet należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
12.  Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem uiszczenia bieżącej opłaty z tytułu korzystania z karnetu. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub. Korzystanie z usług Klubu po zakończeniu ważności Karnetu – na skutek upływu czasu, na jaki został wykupiony –
wymaga uiszczenia kolejnej opłaty za Karnet.
13.  W przypadku, gdy Karnet został zakupiony poza lokalem Klubu lub na odległość, Członek Klubu będący konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od kupna w terminie 14 dni od zakupu. Odstąpienie od zakupu Karnetu odbywa się poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej bądź na piśmie, przy czym dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oświadczenie woli powinno zostać wysłane przed upływem tego terminu. Oświadczenie woli o odstąpieniu składane w wersji elektronicznej powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji na adres recepcja@best-gym.pl Klub ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zakupu, zwrócić byłemu Członkowi Klubu wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli jednak świadczenie usług przez Klub na rzecz Członka Klubu rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od zakupu,  Członek Klubu ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od zakupu. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług, z uwzględnieniem uzgodnionej  ceny karnetu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Członek Klubu, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
14.  Płatność za karnet może być dokonana wyłącznie w formie bezgotówkowej – przy użyciu karty płatniczej (zlecenie stałe). Opłata za karnet może zostać także uiszczona z góry za okres 12 miesięcy korzystania z usług Klubu.
15.  Członek Klubu zobowiązuje się do niewycofania zlecenia stałego (ZS)  przed upływem danego okresu rozliczeniowego oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym lub rachunku karty płatniczej na pokrycie opłaty za karnet w danym miesiącu.
16.  Nieskuteczna płatność przy użyciu zlecenia stałego, nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku uiszczenia opłaty za karnet.
17.  Członek Klubu, zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej w celu dokonania opłat za karnet oraz wyrażenia na piśmie zgody odpowiednio na obciążenie karty płatniczej Członka Klubu w celu dokonania płatności za karnet.
18.  Podpis Członka Klubu na zleceniu stałym z karty płatniczej, uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
19.  Polecenie zapłaty może być stosowane przez wszystkie banki, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Sprawność i bezpieczeństwo
funkcjonowania polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Członek Klubu posiada rachunek bankowy.
20.  Opłata za karnet nie uwzględnia opłat związanych z procesem realizacji płatności, których wysokość określa każdorazowo bank Członka Klubu.
21.  W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.
22.  Odwieszenie Członka Klubu w jego prawach może nastąpić wyłącznie w przypadku uregulowania w całości zaległych i bieżących należności na rzecz Klubu. Zawieszenie Członka Klubu w jego prawach nie skutkuje przedłużeniem czasu ważności karnetu o okres tego zawieszenia.
23.  Klub może zerwać Karnet Członkowi Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a)      rażącego naruszenia przez Członka Klubu postanowień Regulaminu dotyczących korzystania z usług Klubu, w szczególności, gdy kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu na skutek agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań Członka Klubu niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa czy współżycia społecznego,
b)      powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających dwa kolejne okresy rozliczeniowe,
c)      podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych personalnych lub kontaktowych przy kupnie karnetu i w okresie jego trwania.
24.  Klub może zerwać Karnet Członkowi Klubu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadkach naruszania przez Członka Klubu Regulaminu w przypadkach innych niż wskazane w pkt 23.
25.  Członek Klubu może zerwać Karnet w Klubie bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku jednoczesnej nieprzerwanej niedostępności Klubów wskazanych w punkcie 1 Regulaminu, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
26.  Warunkiem skutecznego zakończenia Karnetu w trybie wskazanym w pkt 25, jest brak jakichkolwiek zaległości przez Członka Klubu w płatnościach na rzecz Klubu. W przypadku nieuregulowania przez Członka Klubu zaległych, bieżących i przyszłych należności z tytułu opłat za karnet w dniu złożenia wypowiedzenia, wypowiedzenie Karnetu uznane będzie za nieważne, co skutkować będzie kontynuacją członkostwa na dotychczasowych warunkach.
27.  Wszelkie oświadczenia dotyczące zmiany warunków korzystania z Karnetu Open Online i jego rozwiązania wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
28.  Od momentu zerwania Karnetu Członek Klubu nie jest upoważniony do korzystania z usług Klubu.
29.  W sytuacjach określonych w pkt 24, 25 i 27 wszelkie uiszczone dotychczas przez Członka Klubu na rzecz Klubu opłaty mają charakter bezzwrotny. W przypadku zerwania Karnetu przez Członka Klubu w trybie określonym w pkt 26, Członek Klubu ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat za karnet proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny karnetu.
30.  Ustala się następujące zasady korzystania z Klubu:
a)      każdy z obiektów Klubu posiada indywidualny regulamin zawierający w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z tych obiektów, ze sprzętu znajdującego się w nich oraz poszanowania praw innych osób korzystających z usług Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i ich przestrzegania, stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, jak również instrukcji i poleceń przekazywanych przez instruktorów i obsługę Klubu;
b)      Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu
ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
c)      Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym osobom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabronione jest także zachowanie uwłaczające godności innych osób przebywających na terenie Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
d)     Zabronione jest na terenie Klubu spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych.
e)      Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających;

f)        Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe;
g)      Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Klubu,
h)      Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego (różnego od tego, w który przyszedł do Klubu);
i)        Członek Klubu zobowiązany jest do opuszczenia terenu Klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
31. Podpisanie Regulaminu Członka Klubu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług świadczonych przez Klub. Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania obsługi Klubu o ciąży oraz ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych (w szczególności schorzeniach cukrzycowych, chorobach serca, niskim lub wysokim ciśnieniu, itp.). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek chorób Członek Klubu zobowiązany jest przedstawić w recepcji Klubu oświadczenie lekarza zezwalające na korzystanie z usług Klubu. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego, tym samym w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
32.  Klub oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Członka Klubu powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń lub sprzętu należących do Klubu), a wynikłe z nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w Klubie.
33.  Członek Klubu zobowiązany jest do nie wnoszenia na teren Klubu rzeczy wartościowych (w szczególności pieniędzy, biżuterii, ważnych dokumentów, telefonów, sprzętu komputerowego, itp.). Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub oznaczonych do tego miejscach, znajdujących się na
terenie Klubu. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w ww. miejscach, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
34. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Członek Klubu opuszczając Klub zobowiązany jest do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafek.
35.  Rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w tym w szafkach klubowych, będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 5 dni od
dnia zdeponowania. Po upływie wyznaczonego terminu rzeczy uznaje się za porzucone zgodnie a rat. 180 Kodeksu cywilnego.
36.  Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektów Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku, gdy z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń w żadnym z obiektów Klubu, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny karnetu, potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc albo zwracana Członkowi Klubu gotówką lub bezpośrednio na rachunek karty płatniczej.
37.  Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną opiekę instruktorów.
38.  Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu obiektów Klubu, Członek Klubu kupując Karnet wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
39.Członek Klubu może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z
Regulaminem świadczenia usług przez Klub. Reklamacja może zostać złożona w formie
pisemnej na adres: Best Gym AL.Legionów 60 B 18-400 Łomża 2 lub elektronicznej na adres: recepcja@best-gym.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Członka Klubu, adres email oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Jeżeli zawarte w reklamacji informacje lub dane nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Klub zwraca Członkowi Klubu omawianą reklamację celem jej uzupełnienia we wskazanym zakresie.
40. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja była zwracana Członkowi Klubu celem uzupełnienia, 14 dniowy termin biegnie od otrzymania przez Klub kompletnej reklamacji. W sytuacji, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona we wskazanym powyżej terminie, Klub powiadomi Członka Klubu o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Członka Klubu, zaś w formie papierowej na wskazany przez Członka Klubu adres korespondencyjny – na wyraźne żądanie Członka Klubu.
41. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
42. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
43. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin Klubu Best Gym – Karnet Open Online